De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Oog voor het kind

IKC De Eglantier heeft een zorgspecialist, de intern begeleider, die onder andere de taak heeft om de zorg voor kinderen met speciale behoeften te coördineren. Bij de kinderopvang wordt er ondersteuning geboden door de staf pedagogisch werk.

 

In het IKC werken we volgens de 1-zorgroute. Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Zo wordt er gewerkt met de cyclus van handelingsgericht werken en met groepsplannen. Samen met de groepsleerkracht(en) wordt drie keer per schooljaar bepaald welke factoren voor de kinderen in hun onderwijsbehoeften stimulerend en belemmerend werken. Dit wordt bepaald aan de hand van observaties, methode-gebonden resultaten en cito-resultaten. Op basis van deze groepsoverzichten worden instructiegroepen opgesteld in groepsplannen.

 

Twee keer per schooljaar worden de kinderen individueel besproken door de groepsleerkracht(en) en de intern begeleider. Ook worden er momenten tussen de pedagogisch medewerkers en de intern begeleider gepland, om de kinderen waar zorg over is te bespreken. Ouders worden van de schoolontwikkelingen op de hoogte gehouden door de groepsleerkracht(en). Mocht het nodig zijn dan worden er handelingsplannen gemaakt en besproken en ondertekend door ouders. Bij de evaluatie van het plan wordt dit besproken en eventueel het vervolgtraject uitgezet. Zo nodig kan, na overleg met ouders, ook externe hulp worden ingeschakeld. Externe hulp kan de onderwijsadviesdienst, de schoolarts, logopedie, schoolmaatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg zijn.