De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Schoolondersteuningsteam

We hebben als IKC de mogelijkheid ondersteuning bij het leren of de ontwikkeling aan te vragen aan het Schoolondersteuningsteam (SOT). Het SOT komt zes keer per schooljaar bijeen. In het SOT zitten de intern begeleider van het IKC, een schoolmaatschappelijk werker, de groepsleerkracht, eventueel de pedagogisch medewerker (desbetreffend mentor van het kind) en de locatiedirecteur van het onderwijs.
We vinden het ook heel prettig dat u als ouder bij een SOT-overleg aanwezig bent. De bedoeling is dat er in het SOT gekeken wordt naar wat nodig is voor een kind om zich verder te kunnen ontwikkelen.

 

Mocht deze ondersteuning niet voldoende opleveren, dan kijkt het SOT naar eventuele vervolgstappen. Alle stappen die we willen zetten als het gaat om extra zorg voor een kind, worden altijd in nauw overleg met u als ouders besproken. Mocht er bepaalde expertise nodig zijn bij het SOT-overleg, dan kan een externe instantie worden uitgenodigd zich bij het overleg te voegen.